Ogólnopolska Akcja Inicjatyw Społecznych

25-26 marca 2023

Obywatelskie święto lasu

25 i 26 marca po raz czwarty wychodzimy do lasów, puszcz i borów w całej Polsce na obywatelski dzień lasu.

Idziemy, by pokazać, że w tkaninie życia wszystko jest ze sobą połączone: lasy, woda, człowiek stanowią nitki przeplatające się ze sobą i od siebie zależne. Zerwanie jednej z nich, niesie ze sobą utratę pozostałych.

Idziemy mówić, że nie zgadzamy się na traktowanie lasów i innych terenów przyrodniczych jak zasobu, który można bez końca eksploatować w imię zysków i paradygmatu nieskończonego wzrostu.

Idziemy, by zapuścić korzenie i pokazać, że tak jak las i woda chronią się nawzajem, tam my również możemy z wdzięcznością i wzajemnością stawać w obronie dzikiej przyrody.

Idziemy wymienić się z lasami, zagajnikami, skwerami i sobą nawzajem siłą i motywacją do działań ochronnych, pozwolić jej płynąć i zataczać coraz szersze kręgi.

Ty także możesz wziąć udział w tym święcie i stać się częścią sieci.

Jesteśmy siecią osób, które łączy miłość do lasu.


Działamy w wielu miejscach, ruchach i organizacjach. Bronimy naszych lokalnych lasów lub dążymy do wzmocnienia chroniącego je prawa.


Jesteśmy różni tak, jak różne są drzewa w lesie, ale razem tworzymy jedną sieć, jeden organizm - Wspólny Las.

25 i 26 marca po raz czwarty wychodzimy do lasów, puszcz i borów w całej Polsce na obywatelski dzień lasu.


Idziemy pokazać, że tak jak leśny organizm, jesteśmy połączeni z przyrodą i ze sobą nawzajem, niezależnie od gatunku, narodowości, koloru skóry. Granice i mury dzielą, ale przyroda łączy każdą i każdego w jedną sieć.


Idziemy mówić, że lasy tak samo jak my, są częścią sieci życia i że nie zgadzamy się na zrywanie nitek w tej sieci przez krzywdę wyrządzaną ludziom lub przyrodzie.


Idziemy, by zapuścić korzenie i pokazać, że wspólnie mamy moc działania w obronie tego, co dla nas ważne.


Idziemy w poszukiwaniu Matek Drzew - starych fragmentów lasu, drzew-seniorek, które dbają o równowagę całego leśnego organizmu.


Idziemy wymienić się z lasami i sobą nawzajem siłą i motywacją do działań ochronnych, tak jak Matki Drzew przekazują życiodajne substancje swoim podopiecznym w wielkiej podziemnej sieci korzeni i grzybni.

1. Chcemy traktowania z należytą powagą funkcji wodochronnej lasów i innych terenów zielonych.

W dobie zmian klimatu drzewa, a w szczególności drzewostany o charakterze naturalnym, są naszymi nieocenionymi sprzymierzeńcami w magazynowaniu wody, jej transporcie w głąb lądu oraz ochronie obszarów źródliskowych rzek. Niezrównoważona gospodarka leśna, intensywne wycinanie lasów górskich, betonowanie i asfaltowanie powierzchni biologicznie czynnej, tworzenie sztucznych zbiorników retencyjnych w miejsce naturalnej retencji - niszczy funkcję wodochronną lasów, zagajników i skwerów, zagrażając gatunkom, siedliskom oraz całym ekosystemom.


2. Domagamy się ochrony najlepiej zachowanych i najstarszych lasów oraz drzew o wymiarach pomnikowych.

To właśnie starolasy są kręgosłupem, na którym wspiera się cały leśny ekosystem i który chroni nas przed skutkami zmian klimatu. Ich ochrona jest spójna z celami Strategii Bioróżnorodności UE. Jest też działaniem niezbędnym w obliczu kryzysu ekologicznego, którego właśnie doświadczamy.


3. Zależy nam na priorytetowym traktowaniu funkcji społecznej i przyrodniczej w lasach ochronnych i podmiejskich.

Lasy najbliżej nas chronią nas przed suszami i powodziami; oczyszczają powietrze, którym oddychamy; są miejscem wytchnienia i oderwania się od gwaru miasta.


4. Domagamy się wprowadzenia realnej ochrony przyrody w lasach.

Gospodarka leśna nie może być usprawiedliwieniem dla niszczenia miejsc, w których mieszkańcy lasu wychowują młode, pożywiają się i odpoczywają. Oczekujemy ponownego objęcia gospodarki leśnej wymogami ścisłej ochrony gatunkowej.


5. Oczekujemy uznania przez władze miast kluczowej roli, jaką spełnia przyroda w miastach i na terenach zabudowanych
oraz pierwszorzędnego traktowania miejskiej przyrody we wszystkich procesach inwestycyjnych i planistycznych. Żyjemy w czasach, w których każde drzewo i każdy skwer są na wagę złota i nie mogą być traktowane jako nieistotne w porównaniu z planami budowy dróg czy osiedli mieszkaniowych.


6. Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć realny udział w podejmowaniu decyzji o lasach i terenach zielonych.

W związku z tym domagamy się zapewnienia możliwości zaskarżania planów urządzenia lasu przed sądami, a także zwiększenia roli konsultacji społecznych w procesie opracowywania tych dokumentów. Oczekujemy także realnego wpływu mieszkanek i mieszkańców na zarządzanie przyrodą w mieście.

Kontakt: inicjatywa@wspolnylas.pl

Odwiedź nas:

(c) 2021-2023 WspolnyLas.pl | Logo: Kuba Sowiński (pro publico bono) | Spoty filmowe: Marcin Mystkowski (pro publico bono)

Aktualizacja: 23.02.2023